Raporty do KOBiZE

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Zasadnicze zmiany

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U.2015.0.2273 z późniejszymi zmianami) podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy to jest informacje o m.in. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom oraz środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Raport podmioty powinny sporządzić i wprowadzić w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego.

Obowiązkiem raportowania do KOBiZE objęte są wszystkie podmioty korzystające ze środowiska w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016.0.672 późn. zm.). Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy dotyczy przy tym podmiotu, który korzysta ze środowiska wprowadzając do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Należy pamiętać, że dane wprowadza się w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2016.0.1877). W celu wprowadzenia danych należy utworzyć konto elektroniczne. Konto to tworzy się odrębnie dla każdego zakładu, w drodze bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną.

Raport do KOBiZE

 • założenie konta w systemie elektronicznym,
 • analiza danych podlegających wprowadzeniu do systemu,
 • wprowadzenie danych w systemie teleinformatycznym (utworzenie raportu KOBiZE).

 Nasza oferta:

 

 • przygotowanie wniosku o utworzenie konta w Krajowej Bazie,
 • utworzenie konta w Krajowej Bazie,
 • analiza danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do raportu,
 • wprowadzenie danych do systemu, w zakresie teleinformatycznym,
 • ustalenia z koordynatorem Krajowej Bazy – w imieniu Klienta.

 Kogo dotyczy:

 

 • wszystkie podmioty korzystające ze środowiska w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016.0.672 późn. zm.),
 • każdy podmiot, który eksploatuje instalacje (między innymi urządzenia i maszyny, z których następuje emisja gazów i pyłów) na terenie Zakładu.

 Co Nas wyróżnia?

 

 • w roku 2016 dla naszych Klientów wprowadziliśmy ponad 290 raportów do KOBiZE,
 • nie oferujemy najniższej ceny, oferujemy doświadczenie i indywidualne podejście do Klienta co pozwala uniknąć problemów w przyszłości (kompatybilność danych!).

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących raportowania do KOBiZE oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284 e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.