Opłata produktowa i opakowania

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Opakowania i statystyka

Wprowadzanie na rynek opakowań oraz produktów w opakowaniach uważane jest za jedną z zasadniczych przyczyn powstawania znacznych ilości odpadów. Redukcja ilości odpadów opakowaniowych poprzez nadzór oraz obowiązek recyklingu i odzysku jest podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorcy.

Podstawą zasad wytwarzania opakowań oraz gospodarowania odpadami opakowaniowymi są dwa akty prawne: Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Dodatkowo pewne elementy związane z opakowaniami są określone w Ustawie o odpadach.

Opakowania w rozumieniu ustawy są to wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie. Zalicza się tutaj zarówno opakowania jednostkowe, zbiorcze jak również transportowe. Opakowania powinny być odpowiednio oznakowane i nie mogą zawierać substancji zdefiniowanych w odpowiednich aktach wykonawczych.

Do podstawowych obowiązków producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań należy składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane.
Jednocześnie przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, jest obowiązany osiągnąć: odpowiednie poziomy odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty. Obowiązek ten przedsiębiorca może wykonywać sam lub za pomocą organizacji odzysku. W stosunku do ilości odpadów wykazanych w sprawozdaniach przedsiębiorca wylicza należną opłatę (opłatę produktową) i wnosi ją na odpowiedni rachunek.

O czym należy pamiętać?

 • w przypadku wprowadzania jakichkolwiek produktów w opakowaniach na rynek należy uzyskać numer rejestrowy w Urzędzie Marszałkowskim,
 • należy corocznie przygotowywać i składać sprawozdania o ilości wytworzonych lub wprowadzonych na rynek opakowań oraz wnosić należną opłatę,
 • należy rozliczyć okresy zaległe (5 lat wstecz).

 Nasza oferta:

 

 • określenie obowiązków z zakresu opłaty produktowej w formie uproszczonej lub pełny audyt opakowaniowy,
 • naliczanie opłat produktowych,
 • doradztwo w zakresie efektywnego zmniejszania opłat produktowych,
 • poszukiwanie i negocjacje w imieniu Klienta z organizacjami odzysku,
 • zmniejszenie i umarzanie opłat podwyższonych i kar administracyjnych,
 • rozliczanie okresów wcześniejszych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym.

 Kogo dotyczy:

 

 • producentów opakowań,
 • firmy wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach (producenci dóbr konsumpcyjnych, firmy handlowe i usługowe),
 • firmy importujące produkty w opakowaniach,
 • firmy eksportujące produkty w opakowaniach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284; e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.