System Kompleksowej Usługi Środowiskowej

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Produkcja czy sprawozdawczość?

Jeden z naszych Klientów, producent dóbr szybkozbywalnych, stwierdził: „Gdybym miał nadzorować i przygotowywać tę masę papierów wymaganą przez ochronę środowiska, mogę zapomnieć o produkcji i skupić się na wertowaniu zmian prawnych i drukowaniu nowych sprawozdań„.

Zasadniczym elementem każdej działalności gospodarczej jest koncentracja na efektach finansowych i ciągłym rozwoju. W rzeczywistości cel ten trudno osiągnąć z uwagi na bariery związane z koniecznością spełnienia wielu różnego rodzaju obowiązków. W ostatnich latach wzrosło znaczenie ochrony środowiska w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej. W efekcie liczne obowiązki oraz ciągłe zmiany systemu prawnego sprawiają duży kłopot przedsiębiorcom.

Czy Mają Państwo czas na śledzenia zmian w prawie?

Polska wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w zasadniczy sposób dokonała zmian w zakresie prawa ochrony środowiska. Proces zmian nie został zakończony i należy oczekiwać, że zgodnie z ciągłym procesem doskonalenia prawa środowiskowego stanowionego w Brukseli zmiany będą rozciągnięte w długim horyzoncie czasowym. Efekt? Konieczność stałego monitoringu zmian prawnych.

Nowy formularz…zaskoczenie?

Najprostszym przykładem obserwowanych zmian są formularze służące do ewidencjonowania lub też prowadzenia sprawozdawczości. Forma tych dokumentów w ciągu kilku lat zmieniała się kilkakrotnie. Na tym przykładzie uwidacznia się możliwość popełnienia zupełnie nieświadomie błędów które przedsiębiorcę mogą sporo kosztować.

Obowiązek jest i będzie kosztował

Instytucje pozarządowe szacują, że około 40-50% przedsiębiorców nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Z naszego doświadczenia wynika, że dane te są rzetelne i są one odzwierciedleniem braku wiedzy w tym temacie. Trzeba pamiętać, iż zobowiązania wynikające z obowiązującego systemu prawnego tyczą się praktycznie każdego przedsiębiorcy! Wystarczy, że używamy w działalności gospodarczej samochód osobowy (dla którego zakup paliwa jest kosztem w naszej działalności) aby mieć pierwsze zobowiązania. Dodatkowo należy rozważyć powstające odpady, ścieki, emisję do powietrza, wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach itd. Obrazuje to, że pod wspomniane środowiskowe obowiązki podlegać będą zarówno firmy produkcyjne, usługowe jak również handlowe. Określenie obowiązków staje się w tym przypadku zasadniczym problemem dla osób spoza branży.

Im wcześniej tym lepiej…

Należy pamiętać, że zobowiązania względem prawa środowiskowego podobnie jak prawo skarbowe obowiązują 5 lat wstecz. Tak więc wraz z upływem czasu poza opłatami należnymi konieczne stanie się uregulowanie odsetek oraz często kar pieniężnych. W chwili obecnej Ustawodawca wprowadził zamiast zapisu „…podlega karze grzywnej…” konkretne stawki kar które sięgają nawet 1 000 000zł!

W zastępstwie podsumowania

Proponujemy Państwu współpracę w ramach Systemu Kompleksowej Obsługi Środowiskowej. Celem współpracy jest ograniczenie Państwa pracy w tematyce będącej naszą specjalnością. System pozwala na całkowicie elastyczne dopasowanie współpracy do Państwa potrzeb i oczekiwań, i co najważniejsze w oparciu o Państwa możliwości finansowe.

 Nasza oferta:

 

 • nadzór prawny i merytoryczny nad obowiązkami Klienta z zakresu ochrony środowiska,
 • ewidencja emisji gazowo-pyłowych do powietrza,
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań z zakresu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • obsługa konta i raportowanie do KOBIZE,
 • prowadzenie pełnej ewidencji odpadów (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie),
 • znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych,
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza, na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz na emisję ścieków do gruntów, wód lub do kanalizacji, wód opadowych i roztopowych do gruntów lub wód,
 • opracowanie dokumentacji i uzgodnienia z właściwymi organami ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami (pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie – odzysk, unieszkodliwianie – odpadów),
 • uzyskaniu numeru rejestrowego, organizacja i wsparcie przy zarządzaniu kontem w Bazie danych o produktach, produktach w opakowaniach i odpadach (rejestr Marszałka Województwa),
 • prowadzenie pełnej ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach,
 • pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku oraz przeprowadzenie negocjacji w celu przekazania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku, wprowadzania na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii i akumulatorów,
 • doradztwo środowiskowe sytuacji incydentalnych wraz z uzgodnieniami z organami ochrony środowiska (awarie środowiskowe, wycinka drzew i krzewów itp),
 • okresowe audyty wewnętrzne z zakresu ochrony środowiska wraz ze szkoleniami zamkniętymi dla określonych zespołów pracowniczych w preferencyjnych cenach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284; e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.