Karta informacyjna przedsięwzięcia

Raporty oddziaływania na środowisko

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Inwestuj bez problemów

Jednym z najważniejszych dla inwestora czynników wpływających na rentowność inwestycji jest szybkie przystąpienie do przynoszącego dochód działania. W przypadku większości inwestycji konieczność uzgodnień środowiskowych znacznie przedłuża ten etap.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wyróżnia się dwie grupy przedsięwzięć: przedsięwzięcia z grupy pierwszej mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz z grupy drugiej – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji.

Proces odbywa się dwuetapowo: pierwszy etap to przygotowanie tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia (jest to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu) lub poprzez przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumianej jako postępowanie obejmujące w szczególności:

  • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Odpowiednio przygotowany raport, szybki proces dotyczący uzgodnień z zainteresowanymi stronami jest podstawą przystąpienia do dalszego postępowania określonego zapisami Prawa budowlanego.

Zapraszamy do wykorzystania naszego doświadczenia w zakresie przeprowadzania postępowań OOS.

 Nasza oferta:

 

  • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • uzgodnienia z urzędami i służbami sanitarnymi.

 Kogo dotyczy:

 

  • każdego kto planuje prowadzić działalność która kwalifikuje się jako przedsięwzięcie (zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin) które zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z zmianami Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 817),
  • jednostki samorządowe które zobligowane są do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym.

Jeśli interesuje Państwa karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inne obowiązki ciążące na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284; e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.