Inwentaryzacja zieleni

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Inwentaryzacja zieleni

Jednym z podstawowych zadań ochrony środowiska i powiązanego z nim systemu prawnego jest ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zielonych.

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody takich jak między innymi elementy krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. Celem ochrony przyrody jest między innymi zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień.

Przez pojęcie zadrzewienia rozumieć należy drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z o lasach, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, drzewa i krzewy podlegają zasadniczym elementom ochrony, a usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Przepisów między innymi nie stosuje się do drzew lub krzewów w lasach, owocowych oraz których wiek nie przekracza 5 lat.

Za wycinkę drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty które zostają naliczone w oparciu o przeprowadzoną klasyfikację lub inwentaryzację drzew i krzewów. Istnieje możliwość, że posiadacz nieruchomości nie będzie wnosił opłat za wycinkę (odroczenie opłat na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami).

W przypadku:

  • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
  • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,

wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną. Należy zaznaczyć, że są to znaczące kwoty.

Podstawowe obowiązki w przypadkach usunięcia drzew, krzewów…

  • złożenie wniosku do odpowiednich organów administracji zawierającego dane inwentaryzacyjne (gatunki, opomiarowanie, usytuowanie w terenie),
  • uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów,
  • prowadzenie prac kompensacyjnych (nasadzeń) w oparciu o uzgodnienia z organami administracji.

 Nasza oferta:

 

  • inwentaryzacja terenów zielonych,
  • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu pozyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
  • opracowanie programów kompensacyjnych.

 Kogo dotyczy:

 

  • każdy (podmiot i/lub osoba fizyczna) kto chce usunąć drzewo(a) lub krzewy z terenów do których wnioskodawca posiada tytuł prawny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284; e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.