Gopodarka wodno-ściekowa

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Woda niejedno ma imię…

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z priorytetów we Wspólnocie Europejskiej. Wynika to z ograniczonych zasobów wodnych oraz nieproporcjonalnego, nadmiernego zużycia wody oraz emisji ścieków. Z nami ograniczysz straty wody oraz ładunki emitowanych w ściekach zanieczyszczeń.

Gospodarka wodno-ściekowa obejmuje obszary których ramy określa Ustawa Prawo wodne oraz Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz akty wykonawcze do wymienionych ustaw. Zapisy zawarte we wspomnianych ustawach i rozporządzeniach ściśle definiują zasady korzystania z wód oraz wytwarzania i odprowadzania ścieków.

W chwili obecnej w zakresie zarządzania wodami i ściekami nastąpiła rewolucja. Powołany nowy organ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w swoich kompetencjach nadzorować system gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.

Ścieki…

Pojęcie ścieki określa wprowadzane do wód lub do ziemi różnego rodzaju ciekłe media między innymi:

 • ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (tzw. ścieki bytowe),
 • ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. ścieki komunalne),
 • ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (tzw. ścieki przemysłowe),
 • wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
 • ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,
 • wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
 • wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,
 • wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych.

Podstawowe obowiązki z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

 • posiadanie aktualnej umowy dotyczącej dostarczenia wody oraz odbioru ścieków z terenu Zakładu,
 • posiadanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • posiadanie pozwolenia wodnoprawnego na emisję ścieków do wód lub gruntów,
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 • sprawozdawczość oraz realizacja płatności wynikających z opłat stałych, zmiennych oraz opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,
 • prowadzenie ewidencji poboru wody i emisji ścieków,
 • prowadzenie okresowych badań jakości i składu fizycznego i chemicznego ścieków,
 • przekazywanie okresowych sprawozdań właściwym organom.

 Nasza oferta:

 

 • określenie obowiązków Klienta z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
 • opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie pozwolenia na pobór wód podziemnych,
 • opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie pozwolenia na emisję ścieków,
 • opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie pozwolenia na emisję wód opadowych i roztopowych,
 • wsparcie w zakresie postępowań z Wodami Polskimi w zakresie opłat stałych i zmiennych,
 • wsparcie w zakresie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,
 • akredytowany pobór prób oraz analizy chemiczne i fizyczne wód i ścieków w laboratorium akredytowanym,
 • wnioski z projektem dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • programy ograniczenia zużycia wody.

 Kogo dotyczy:

 

 • każdego kto eksploatuje własne ujęcie wody (powierzchniowej lub podziemnej),
 • każdego kto wprowadza wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi,
 • działalność produkcyjna (wprowadzanie do kanalizacji ścieków zawierających substancje szkodliwe, określone w stosownych rozporządzeniach),
 • działalność usługowa (np. myjnie pojazdów, pralnie),
 • działalność handlowa (odprowadzanie wód z terenów parkingów),
 • inwestorzy prywatni – przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284; e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.