Obsługa kompleksowa Audyt środowiskowy Gospodarka azbestem
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Zużyty sprzęt - nasza oferta

weryfikacja wprowadzanego, zbieranego lub przetwarzanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

przygotowanie wniosku o wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wraz z przeprowadzeniem postępowania rejestracyjnego,

przygotowanie okresowych sprawozdań dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

doradztwo w zakresie gospodarki odpadami w stosunku do ZSEE,

reprezentacja i udział w postępowaniach kontrolnych w przypadku zakładów przetwarzania,

przygotowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych na wytwarzanie, zbieranie, transport i odzysk odpadów typu ZSEE,

poszukiwanie i negocjacje w imieniu Klienta z organizacją odzysku,

rozliczanie lat ubiegłych w zakresie sprawizdawczości i opłat.Kogo dotyczy

wprowadzających sprzęt (producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego np: sprzetu RTV AGD, zabawek, instrumentów muzycznych, automatów itp.),

zbierających sprzęt (np. punktów serwisowych, skupów złomu, sklepów z elektroniką),

planujących lub już prowadzących działalność w zakresie przetwarzania ZSEE i wszelkich procesów recyklingu lub odzysku.

Kontakt z kosultantem d/s ZSEE

Jeśli nie macie Państwo pewności czy problem Was dotyczy prosimy o kontakt.
Tel. +48 691 867 284

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

XXI wiek i gospodarka elektroniką

Zarządzanie Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) jest stosunkowo nowym obszarem obowiązków dotyczących zarówno podmiotów gospodarczych jak i ogółu społeczeństwa. Konieczność nadzoru w zakresie gospodarowania ZSEE wynika z zasad zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) określono wymagania i zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska wprowadzając tym samym określone obowiązki w szczególności dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z zapisami Ustawy przedsiębiorcy, przed rozpoczęciem działalności w zakresie:

  • wprowadzania sprzętu,
  • zbierania zużytego sprzętu,
  • przetwarzania zużytego sprzętu,
  • recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku są zobowiązani obowiązani złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wpis do rejestru.
Obowiązek rejestracji jest stosunkowo dobrze znany podmiotom wprowadzającym sprzęt i dokonującym przetwarzania oraz recyklingu lub odzysku ZSEE. Podmioty, które mają status zbierających sprzęt bardzo często o tym obowiązku nie wiedzą. Za zbierających ZSEE uważa się zgodnie z Ustawą między innymi punkty serwisowe (miejsca gdzie dokonuje się naprawy ZSEE i gdzie Klient może pozostawić zużyty sprzęt w przypadku gdy naprawa jest nieopłacalna) oraz punkty skupu złomu. Istotą rejestracji jest odpowiedni wniosek, w którym należy właściwie zidentyfikować odpady ZSEE. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Podmioty prowadzące działalność w w/w zakresie mają liczne obowiązki, które wynikają zarówno z wspomnianej Ustawy jak również z aktów wykonawczych oraz Ustawy o odpadach. Brak realizacji obowiązków skutkować może dotkliwymi sankcjami finansowo-karnymi.

O czym należy pamiętać?
  • podstawą legalnego działania jest rejestracja w GIOŚ,
  • należy zgłosić działalność w odpowiednich Urzędach właściwych terytorialnie,
  • koniecznie należy przekazywać sprawozdania do GIOŚ w odpowiednich okresach czasowych na właściwych formularzach, odpowiednich dla danego rodzaju działalności,
  • należy wnosić bez żądania okresową opłatę rejestracyjną - brak wniesienia opłaty skutkuje wykreśleniem z rejestru GIOŚ.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pomocy w zakresie opłat środowiskowych zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy obniżyć koszty zobowiązań do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza