Obsługa kompleksowa Audyt środowiskowy Gospodarka odpadami
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Woda i ścieki - nasza oferta

określenie obowiązków Klienta z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie pozwolenia na pobór wód podziemnych,

opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie pozwolenia na emisję ścieków,

opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie pozwolenia na emisję ścieków opadowych i roztopowych,

akredytowany pobór prób oraz analizy chemiczne i fizyczne wód i ścieków w laboratorium akredytowanym,

wnioski z projektem dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków,

programy ograniczenia zużycia wody.
Kogo dotyczy?

każdego kto eksploatuje własne ujęcie wody (powierzchniowej lub podziemnej),

każdego kto wprowadza wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi,

działalność produkcyjna (wprowadzanie do kanalizacji ścieków zawierajacych substancje szkodliwe, określone w stosownych rozporządzeniach),

działalność usługowa (np. myjnie pojazdów, pralnie),

działalność handlowa (odprowadzanie wód z terenów parkingów).

inwestorzy prywatni - przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gopodarka wodno-ściekowa

Woda niejedno ma imię...

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z priorytetów we Wspólnocie Europejskiej. Wynika to z ograniczonych zasobów wodnych oraz nieproporcjonalnego, nadmiernego zużycia wody oraz emisji ścieków. Z nami ograniczysz straty wody oraz ładunki emitowanych w ściekach zanieczyszczeń.

Gospodarka wodno-ściekowa obejmuje obszary których ramy określa Ustawa Prawo wodne z dnia 27.04.2001r. (t.j. Dz.U.2015.0.469 z poźniejszymi zmianami) oraz Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (t.j. Dz.U.2015.0.139 z późniejszymi zmianami). Ustawy funkcjonują z dodatkowymi kilkunastoma aktami wykonawczymi. Zapisy zawarte we wspomnianych ustawach i rozporządzeniach ściśle definują zasady korzystania z wód oraz wytwarzania i odprowadzania ścieków.

Ścieki...

Pojęcie ścieki określa wprowadzane do wód lub do ziemi różnego rodzaju ciekłe media między innymi:

 • ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (tzw. ścieki bytowe),
 • ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. ścieki komunalne),
 • ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (tzw. ścieki przemysłowe),
 • wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
 • ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,
 • wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
 • wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,
 • wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych.
Podstawowe obowiązki z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • posiadanie aktualnej umowy dotyczącej dostarczenia wody oraz odbioru ścieków z terenu Zakładu,
 • posiadanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • posiadanie pozwolenia wodnoprawnego na emisję ścieków do wód lub gruntów,
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji poboru wody i emisji ścieków,
 • prowadzenie okresowych badań jakości i składu fizycznego i chemicznego ścieków,
 • przekazywanie okresowych sprawozdań Marszałkowi Województwa.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza