Obsługa kompleksowa Audyt środowiskowy Gospodarka odpadami
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Raporty oddziaływania na środowisko

Raporty - nasza oferta

przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,

przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

uzgodnienia z urzędami i służbami sanitarnymi.Kogo dotyczy

każdego kto planuje prowadzić działalność która kwalifikuje się jako przedsięwzięcie (zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin) które zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.11.2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z zmianami Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 817).

jednostki samorządowe które zobligowane są do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | decyzje dotyczące uwarunkowań środowiskowych

Inwestuj bez problemów

Jednym z najważniejszych dla inwestora czynników wpływających na rentowność inwestycji jest szybkie przystąpienie do przynoszącego dochód działania. W przypadku większości inwestycji konieczność uzgodnień środowiskowych znacznie przedłuża ten etap.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja przedsięwzięć mogących znacząco od działywać na środowisko. Wyróżnia się dwie grupy przedsięwzięć: przedsięwzięcia z grupy pierwszej mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz z grupy drugiej - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji.

Proces odbywa się dwuetapowo: poprzez przygotowanie tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia (dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu) lub poprzez przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumianej jako postępowanie obejmujące w szczególności:

  • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Odpowiednio przygotowany raport, szybki proces dotyczący uzgodnień z zainteresowanymi stronami jest podstawą przystąpienia do dalszego postępowania określonego zapisami Prawa budowlanego.

Zapraszamy do wykorzystania naszego doświadczenia w zakresie przeprowadzania postępowań OOS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza