Audyt środowiskowy Obsługa kompleksowa Gospodarka odpadami
Audyt środowiskowy
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Raporty KOBiZE - nasza oferta

przygotowanie wniosku o utworzenie konta w Krajowej Bazie,

utworzenie konta w Krajowej Bazie,

analiza danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do raportu,

wprowadzenie danych do systemu, w zakresie teleinformatycznym,

ustalenia z koordynatorem Krajowej Bazy - w imieniu Klienta.
Kogo dotyczy

wszystkie podmioty korzystające ze środowiska w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016.0.672 późn. zm.),

każdy podmiot, który eksploatuje instalacje (między innymi urządzenia i maszyny, z których następuje emisja gazów i pyłów) na terenie Zakładu.Co nas wyróżnia?

w roku 2016 dla naszych Klientów wprowadziliśmy ponad 290 raportów,

nie oferujemy najniższej ceny, oferujemy doświadczenie i indywidulane podejście do Klienta co pozwala uniknąć problemów w przyszłości (kompatybilność danych!).

Raporty do KOBiZE

Zasadnicze zmiany w roku 2013

Liczne substancje gazowe i pyłowe emitowane w trakcie procesów technologicznych stanowią znaczne obciążenie dla powietrza którym na codzień oddychamy. W trosce o lepszą jakość powietrza, a więc i o nasze zdrowie wprowadzono ograniczenia w możliwości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U.2015.0.2273 z późniejszymi zmianami) podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy to jest informacje o m.in. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom oraz środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Raport podmioty powinny sporządzić i wprowadzić w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego.

Obowiązkiem raportowania objęte są wszystkie podmioty korzystające ze środowiska w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016.0.672 późn. zm.). Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy dotyczy przy tym podmiotu, który korzysta ze środowiska wprowadzając do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Należy pamiętać, że dane wprowadza się w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2016.0.1877). W celu wprowadzenia danych należy utworzyć konto elektroniczne. Konto to tworzy się odrębnie dla każdego zakładu, w drodze bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną.Raport do KOBiZE...
  • założenie konta w systemie elektronicznym,
  • analiza danych podlegających wprowadzeniu do systemu,
  • wprowadzenie danych w systemie teleinformatycznym (utworzenie raportu KOBiZE).
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza