Pozwolenia na gazy i pyły

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Wiesz co emitujesz, wiesz czym oddychasz

Liczne substancje gazowe i pyłowe emitowane w trakcie procesów technologicznych stanowią znaczne obciążenie dla powietrza którym na co dzień oddychamy. W trosce o lepszą jakość powietrza, a więc i o nasze zdrowie wprowadzono ograniczenia w możliwości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych. W chwili obecnej nasilenie problematyki emisyjnej ma odzwierciedlenie w codziennych komunikatach o stanie jakości powietrza i smogu…

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszaniu poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Dla substancji emitowanych do powietrza stworzone zostały tzw. standardy emisyjne z instalacji. Określają one stężenie gazów i pyłów w gazach odlotowych lub masę gazów lub pyłów wprowadzaną w określonym czasie. Szczególnym obostrzeniom podlegają lotne związki organiczne (LZO) będące źródłem licznych substancji kancerogennych oraz pyły, które obecnie są przyczyną smogu.

Prowadzący instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza zobowiązany jest do zgłoszenia tej instalacji lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów. Konieczność dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów określona została w rozporządzeniach. Często zdarza się, że nawet niewielka emisja wymaga odpowiednich regulacji prawnych. Brak tych regulacji może skutkować podwyższonymi opłatami za korzystanie ze środowiska (tzw. zwyżkami). Zwyżki te od 1 stycznia 2009 roku sięgają 500% podstawy opłaty.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia powodującego emisję gazów lub pyłów jest obowiązany zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji przez akredytowane laboratorium, a same wyniki przekazać do odpowiednich organów nadzorujących.

Podstawowe obowiązki w przypadku emisji gazów i pyłów…

 • uzyskanie decyzji (pozwolenia) zezwalającej na emisję zanieczyszczeń gazowo-pyłowych,
 • dokonanie zgłoszenia instalacji, z której zachodzi emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych,
 • prowadzenie okresowych pomiarów emitowanych substancji,
 • prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń,
 • przedkładanie odpowiednich sprawozdań organom administracji oraz inspektorom ochrony środowiska,
 • naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wprowadzenie pełnego raportu do Krajowej Bazy Emisji Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji (KOBiZE).

UWAGA! Od roku 2012 praktycznie wszystkie podmioty zobligowane są do złożenia pełnego raportu do KOBiZE – zobacz więcej

 Nasza oferta:

 

 • określenie obowiązków Klienta z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza,
 • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu pozyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji,
 • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu dokonania zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych (metodyki referencyjne – akredytowane),
 • naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (z instalacji i poza instalacjami, pojazdów mechanicznych, innych procesów),
 • doradztwo w zakresie postępowania kompensacyjnego w przypadku instalacji nowych (lub nie zgłoszonych w odpowiednim czasie).

 Kogo dotyczy:

 

 • działalność produkcyjna (praktycznie każdy zakład gdzie wykorzystuje się przykładowo: farby i kleje, rozpuszczalniki, spala się paliwa – gaz, węgiel, olej),
 • stanowiska spawalnicze oraz kuźnie,
 • warsztaty samochodowe (lakiernie),
 • warsztaty stolarskie,
 • zakłady przeróbki tworzyw sztucznych i gumy (np. wtrysk, wulkanizacja),
 • nanoszenie powłok (lakiery, tworzywa sztuczne i guma),
 • zakłady przemysłu spożywczego (piekarnie, cukiernie oraz produkcja żywności).

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284 e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.