Audyt środowiskowy Obsługa kompleksowa Gospodarka odpadami
Audyt środowiskowy
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Powietrze - nasza oferta

określenie obowiązków Klienta z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza,

opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu pozyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji,

opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu dokonania zgłoszenia instalacji w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza,

pomiary emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych (metodyki referencyjne - akredytowane),

naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (z instalacji, pojazdów mechnicznych),

opracowywanie programów ograniczenia niskiej emisji.

Kogo dotyczy

działalność produkcyjna (praktycznie każdy zakład gdzie wykorzystauje się przykładowo: farby, kleje, rozpuszczalniki, spala się paliwa - gaz, węgiel, olej),

stanowiska spawalnicze, kuźnie,

warsztaty samochodowe (lakiernie),

warsztaty stolarskie,

zakłady przeróbki tworzyw sztucznych i gumy (np. wtrysk, wulkanizacja),

nanoszenie powłok (lakiery, tworzywa sztuczne, guma),

Emisja do powietrza gazów i pyłów

Wiesz co emitujesz, wiesz czym oddychasz

Liczne substancje gazowe i pyłowe emitowane w trakcie procesów technologicznych stanowią znaczne obciążenie dla powietrza którym na codzień oddychamy. W trosce o lepszą jakość powietrza, a więc i o nasze zdrowie wprowadzono ograniczenia w możliwości emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszaniu poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Dla substancji emitowanych do powietrza stworzone zostały tzw. standardy emisyjne z instalacji. Określają one stężenie gazów i pyłów w gazach odlotowych lub masę gazów lub pyłów wprowadzaną w określonym czasie. Szczególnym obostrzeniom podlegają lotne związki organiczne (LZO) będące źródłem licznych substancji kancerogennych.

Prowadzący instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza zobowiązany jest do zgłoszenia tej instalacji lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów. Konieczność dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów określona została w odpowiednich rozporządzeniach. Często zdarza się, że nawet niewielka emisja wymaga odpowidenich regulacji prawnych. Brak tych regulacji może skutkować podwyższonymi opłatami za korzystanie ze środowiska (tzw. zwyżkami). Zwyżki te od 1 stycznia 2009 roku sięgają 500% podstawy opłaty.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia powodującego emisję gazów lub pyłów jest obowiązany zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2010 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2010.138.935) w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.

Podstawowe obowiązki w przypadku emisji gazów i pyłów...

  • uzyskanie decyzji (pozwolenia) zezwalającej na emisję zanieczyszczeń gazowo-pyłowych,
  • dokonanie zgłoszenia instalacji z któej zachodzi emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych,
  • prowadzenie okresowych pomiarów emitowanych substancji,
  • prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń,
  • przedkładanie odpowiednich sprawozdań organom administracji oraz inspektorom ochrony środowiska,
  • naliczanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • wprowadzenie pełnego raportu do Krajowej Bazy Emisji Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji (KOBiZE).
UWAGA! Za rok 2012 praktycznie wszystkie podmioty zobligowane są do złożenia pełnego raportu do KOBiZE - zobacz więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza