Obsługa kompleksowa Audyt środowiskowy Gospodarka odpadami
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Ekofizjografia - nasza oferta

kompleksowe opracowania ekofizjograficzne,Kogo dotyczy

jednostki administracyjne przygotowujące lub dokonujące aktulizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Opracowania ekofizjograficzne

Określone kierunki...

Obowiązkiem każdej gminy jest określenie kierunków rozwoju gminy najcześciej rozumianych jako możliwości zagospodarowania terenu. Jak istotne są to zagadnienia wie każdy inwestor który najchętniej inwestuje tam gdzie zapewniono nie podlegający zasadniczym zmianom plan zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązek sporządzenia opracowania ekofizjograficznego wynika z art.72 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania.

Podstawą opracowania jest Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1298). Rozporządzenie to określa zakres problematyki jaką opracowanie ekofizjograficzne powinno zawierać. Zgodnie z § 1. rozporządzenia: „opracowanie ekofizjograficzne sporządza się, biorąc pod uwagę:

  1. dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych,
  2. zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego,
  3. zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska,
  4. eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko,
  5. ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.

Opracowanie ekofizjograficzne składa się z części opisowej oraz części kartograficznej.

Opracowania ekofizjograficzne które przygotowujemy to dokumentacje zawierające zbiorcze informacje o poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego zarówno pod względem zasobów i walorów jak i o ich wzajemnych powiązaniach i zagrożeniach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza