Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zobacz również:
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami
Szkolenia

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Są formą podatku pobieranego przez Państwo o czym świadczy choćby fakt obowiązywania zasad identycznych jak w przypadku Ordynacji podatkowej.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wynikają z przepisów określonych przez Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013.0.1232).

Zgodnie z zapisami prawnymi opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
 • pobór wód z ujęć własnych,
 • magazynowanie odpadów bez wymaganych decyzji (pozwoleń).

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce oraz wnosić bez wezwania należną opłatę do końca marca każdego roku, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Kiedy nie wnosi się opłaty

Zasadniczym elementem systemu jest zasada, że opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza: 800 zł/rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
W sytuacji, gdy podmiot korzystający ze środowiska: (1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat lub (2) zamieści w takim wykazie dane nasuwające zastrzeżenia, marszałek województwa może w formie decyzji określić opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu. Ponadto w przypadku braku prowadzenia ewidencji, a także niedopełnienia terminowego złożenia wykazu na podmiot zobowiązany może zostać nałożona grzywna.

W wypadku korzystania ze środowiska niezgodnie z przepisami prawa oraz uzyskanym pozwoleniem podmiot zobowiązany jest do ponoszenia tzw. opłat podwyższonych w wypadkach i na zasadach określonych w Ustawie. Ponadto, na podmiot może zostać nałożona kara administracyjna, w wypadkach, gdy zostaną przekroczone lub naruszone warunki korzystania ze środowiska. Administracyjne kary pieniężne obliczane są zgodnie z Ustawą jako wielokrotność opłat za korzystanie ze środowiska (przykładowo, jeśli należna kwota wynosiła 850 zł, a pozwolenie było wymagalne, do zapłacenia pozostanie… 5100 zł + odsetki).

O czym należy pamiętać?

 • brak wnoszenia prawidłowo wyliczonych opłat za korzystanie ze środowiska i/lub brak przedłożenia właściwie przygotowanej informacji do właściwego Urzędu Marszałkowskiego jest najczęstszą przyczyną początku problemów ze służbami ochrony środowiska,
 • w chwili obecnej w przypadku pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, braki w opłatach środowiskowych uniemożliwiają pozyskanie dotacji,
 • w przypadku kontroli w zakresie rozliczeń dotacji ze środków unijnych nieuregulowane kwestie opłatowe są podstawą do wystąpienia przez beneficjenta projektu o zwrot dotacji!

 Nasza oferta:

 

 • określenie zasadności wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
 • naliczanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,
 • doradztwo w zakresie efektywnego zmniejszania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • odraczanie terminów płatności,
 • zmniejszenie i umarzanie opłat podwyższonych i kar administracyjnych,
 • rozliczanie okresów wcześniejszych (do II półrocza 2009 roku włącznie) zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym,
 • prowadzenie postępowań o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z ustawowego obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.

 Kogo dotyczy:

 

 • praktycznie każdy podmiot gospodarczy (przykładowo pod opłaty podlega samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej w przypadku którego koszt zakupu paliwa wliczany jest w koszty działalności gospodarczej),
 • firmy produkcyjne (procesy malowania, klejenia, spawania, lakierowania, użycie rozpuszczalników, ogrzewanie pomieszczeń),
 • działalność usługowa i handlowa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. + 48 691 867 284; e-mail: biuro@ekspercka.pl lub za pomocą formularza.