Gospodarka odpadami Audyt środowiskowy Opłaty środowiskowe
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów
Audyt środowiskowy
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ

Drzewa, krzewy - nasza oferta

inwentaryzacja terenów zielonych,

opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu pozyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów,

opracowanie programów kompensacyjnych.Kogo dotyczy

każdy (podmiot i/lub osoba fizyczna) kto chce usunąć drzewo(a) lub krzewy z terenów do których wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Inwentaryzacja zieleni

Jednym z podstawowych zadań ochrony środowiska i powiązanego z nim systemu prawnego jest ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zielonych.

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody takich jak między innymi elementy krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. Celem ochrony przyrody jest między innymi zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień.

Przez pojęcie zadrzewienia rozumieć należy drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.1)), wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, drzewa i krzewy podlegają zasadniczym elementom ochrony, a usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Przepisów między innymi nie stosuje się do drzew lub krzewów w lasach, owocowych oraz których wiek nie przekracza 5 lat.

Za wycinkę drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty które zostają naliczone w oparciu o przeprowadzoną klasyfikację lub inwentaryzację drzew i krzewów. Istnieje mozliwość, że posiadacz nieruchomości nie będzie wnosił opłat za wycinkę (odroczenie opłat na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami).

W przypadku:

  • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
  • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną. Należy zaznaczyć, że są to znaczące kwoty (przykładowo w 2008 roku za wycięcie 7 topól w województwie małopolskim właściciela nieruchomości zobligowano do zapłaty 160 000zł!).

Podstawowe obowiązki w przypadkach usunięcia drzew, krzewów...
  • złożenie wniosku do odpowiednich organów administracji zawierającego dane inwentaryzacyjne (gatunki, opomiarowanie, usytuowanie w terenie),
  • uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów,
  • prowadzenie prac kompensacyjnych (nasadzeń) w oparciu o uzgodnienia z organami administracji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza