Obsługa kompleksowa Audyt środowiskowy Gospodarka azbestem
Obsługa z zakresu ochrony środowiska | outsourcing środowiskowy | SKOŚ
Audyt środowiskowy
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie | ewidencja odpadów

Odpady - nasza oferta

określenie obowiązków Klienta z zakresu gospodarki odpadami,

opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu pozyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów,

opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

katalogowanie odpadów wraz z trybem postępowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi,

znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych,

prowadzenie ewidencji odpadów,

przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,

prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami dla stacji recyklingu pojazdów,Kogo dotyczy

działalność produkcyjna (praktycznie każdy zakład),

działalność handlowa (większe i średnie podmioty gospodarcze),

działalność usługowa (około 90% podmiotów - np.: firmy serwisowe, budowlane, remontowe, biura, warsztaty pojazdów mechnicznych, galwanizernie, centra logistyczne i wiele innych).

Gopodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Przedwczoraj śmieci, wczoraj odpady, dziś surowce

W chwili obecnej problematyka związana z gospodarką odpadami jest całkowitym odzwierciedleniem komplikacji zawartych w systemie prawnym obowiązującym w kraju. My wiemy jak sprawnie i zgodnie z prawem rozwiązywać Państwa problemy.

Gospodarka odpadami obejmuje obszary których ramy określa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa jest definiowana dodatkowo kilkudziesięcioma aktami wykonawczymi. Zapisy zawarte we wspomnianej ustawie i rozporządzeniach ściśle definiują tryb postępowania z róznymi rodzajami odpadów na poszczególnych etapach: wytwarzania, magazynowania, zbierania, transportu oraz przetwarzania (odzysku, recyklingu) i unieszkodliwania.

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach obowiązki wynikające z nowej Ustawy o odpadach (obowiązującej od stycznia 2013 roku) są powiązane, w okresach przejściowych, z dotychczasową Ustawą o odpadach z roku 2001 (wraz z późniejszymi zmianami).

Odpad, wytwórca, posiadacz ...

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się jest zobowiązany.

Wytwórcą odpadów jest każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna jak również przedsiębiorcy zajmujący się zbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów).

W zależności od ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wytwórca zobligowany jest do przeprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych: uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji w ilościach >1Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub >5000Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne).
W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów (odzysk, unieszkodliwianie) obowiązkiem jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów.
W przypadku podmiotów dokonujących transportu odpadów konieczne jest uzyskanie zezwolenia na transport odpadów - wymóg ten zostanie zastąpiony wpisem do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa (w ciągu najbliższych 36 miesięcy - aktualizacja... w ciągu najbliższego czasu gdy Marszałkowie województw stworzą odpowiednie rejestry - przewidywany termin: styczeń 2018 roku).

Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów...

  • uzyskanie decyzji regulujących możliwość wytwarzania i magazynowania określonych rodzajów odpadów,
  • prowadzenie ewidencji odpadów w oparciu o KEO lub KPO (w zależności od ilości generowanych odpadów),
  • przekazywanie odpadów uprawnionemu kolejnemu posiadaczowi odpadów,
  • przekazywanie okresowych sprawozdań Marszałkowi Województwa,
  • w przypadku składowania odpadów (rozumianego również jako przekazywanie odpadów bezpośrednio na składowisko), posiadanie aktualnych testów zgodności odpadów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zdefiniowania obowiązków ciążących na Państwa Firmie zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.
Pomożemy uprościć Państwa zobowiązania do niezbędnego minimum zgodnego z aktualnym stanem prawnym.

Tel. +48 691 867 284; e-mail: biuro(at)ekspercka.pl lub za pomocą formularza